Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy cd

Objawy astmy mierzono za pomocą zmodyfikowanego wyniku testu na karcie diary- znawczej, w którym pacjenci oceniali częstość i nasilenie objawów w 7-stopniowej skali (z 0 brakiem objawów i 6 z ciężkimi objawami) 7. obliczono jako średnią czterech ocen aktywności w ciągu dnia (częstość występowania objawów astmy, nasilenia objawów astmy, poziomu aktywności i wpływu astmy na aktywność) zarejestrowanych wieczorem i czterech indywidualnych objawów (świszczący oddech, kaszel, ucisk w klatce piersiowej i duszność) zarejestrowane rano. Pacjenci zarejestrowali maksymalne natężenie wydechu w trzech powtórzeniach bezpośrednio po przebudzeniu za pomocą przepływomierza szczytowego Mini-Wright (Clement Clarke International). Pacjenci odnotowali także stosowanie badanego leku, albuterolu i innych współistniejących leków. Wtórne oceny skuteczności zawarte w klinicznych testach funkcji płucnych (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Szczegóły dotyczące metod stosowanych do wykrywania C. pneumoniae i M. pneumoniae są również dostępne w dodatkowym dodatku.
Oceny zdarzeń niepożądanych i bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo oceniono na podstawie rejestracji zdarzeń niepożądanych i standardowego monitorowania. Pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i mieli co najmniej jedną ocenę bezpieczeństwa podczas leczenia, zostali włączeni do analizy bezpieczeństwa. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które zostały zgłoszone spontanicznie i zidentyfikowane przez badacza, zostały zakodowane przy użyciu słownika medycznego dla działań regulacyjnych i zostały ocenione pod względem ciężkości (łagodne, umiarkowane lub ciężkie) na podstawie oceny klinicznej i związku przyczynowego.
Analiza statystyczna
Punktem końcowym obliczenia mocy był wynik punktowy w ciągu dnia u pacjentów. Zapisanie 120 pacjentów na grupę leczoną dostarczyłoby statystycznej mocy 80 procent (przy P <0,05), aby wykryć różnicę 0,51 punktów (20 procent) między grupami przy spadku od zakładanej wartości wyjściowej 2,56,8
Punkty końcowe skuteczności analizowano za pomocą modelu analizy kowariancji z czynnikami dla leczenia, centrum badania (badacz), interakcją leczenie z ośrodkiem i wartością wyjściową jako współzmiennymi. Interakcja leczenia z centrum została usunięta z modelu, jeśli nie była istotna na poziomie 0,15. Tak było w przypadku dwóch głównych punktów końcowych i jednego wtórnego punktu końcowego (szczytowy przepływ wydechowy w kliniki). Analizy zmian od linii bazowej do końca leczenia w innych drugorzędowych punktach końcowych – zmiana wymuszonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1), FEV1 jako procent przewidywanej wartości, wymuszona pojemność życiowa (FVC) i wymuszona ekspiracja przepływ w 25 do 75 procent FVC (FEF25-75) – ujawnił znaczącą interakcję między poszczególnymi ośrodkami. Analizy podłużne oparto na średniej z sześciu tygodni badania. Średnice w grupach leczenia i różnice między grupami oszacowano za pomocą analizy kowariancji, a testy między grupami zastosowano do porównania działania telitromycyny z efektami placebo.
W zastosowanych modelach efekt leczenia został oszacowany poprzez dostosowanie do czynników centralnych, interakcji leczenie z ośrodkiem (dla FEV1, FEV1 wyrażonych jako procent wartości przewidywanej, FVC i FEF25-75), a dla wartości wyjściowych jako współzmienne
[podobne: dermatolog od włosów warszawa, fizjoterapia na czym polega, dicortineff do ucha ]
[patrz też: dicortineff do ucha, infoeltech, reks malbork ]

0 myśli nt. „Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy cd

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pogotowie dentystyczne[…]