Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy ad 7

Zdarzenia niepożądane występujące u co najmniej 2 procent pacjentów w populacji bezpieczeństwa. Łącznie 263 pacjentów było w stanie włączyć się do analizy bezpieczeństwa (132 w grupie telitromycyny i 131 w grupie placebo). Częstość zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem była podobna w obu grupach (38,6 procent w grupie telitromycyny i 39,7 procent w grupie placebo, p = 0,90), przy czym większość zdarzeń była łagodna do umiarkowana. Zdarzenia niepożądane uznano za prawdopodobnie związane z leczeniem u 44 pacjentów, w tym 27 w grupie telitromycyny (20,5%) i 17 w grupie placebo (13,0%) (P = 0,14). Nudności były znacznie częstsze w grupie telitromycyny niż w grupie placebo (p = 0,01) (tabela 2). Podwyższone poziomy aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej, które były co najmniej trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy, obserwowano u dwóch pacjentów w grupie telitromycyny, a żadnej w grupie placebo. Obydwaj pacjenci mieli poziomy enzymu wątrobowego, które były powyżej normalnej wartości wyjściowej, w tym poziomy aminotransferazy alaninowej odpowiednio 2,8 i 3,0 razy górnej granicy normy, odpowiednio, i 3,0 i 4,9 razy górnej granicy normy, odpowiednio, pod koniec leczenia. Podczas badania nie zgłoszono poważnych działań niepożądanych ze strony wątroby. Żadne z sześciu poważnych zdarzeń niepożądanych zgłoszonych podczas badania i okresu obserwacji nie zostało uznane za związane z leczeniem. Zdarzenia te obejmowały cztery przypadki zaostrzenia objawów astmy (dwa w grupie telitromycyny i dwa w grupie placebo) oraz przypadek ciężkiego zaparcia i inne zapalenie narządów miednicy mniejszej w grupie telitromycyny.
Dyskusja
Wśród osób dorosłych z ostrymi zaostrzeniami astmy leczonych telitromycyną w punktach końcowych wystąpił rozszczepiony wynik. Pacjenci z grupy telitromycyny wykazywali istotnie większą poprawę objawów astmy podczas 10-dniowego okresu leczenia, ale nie odnotowali poprawy szczytowych wartości przepływu wydechowego mierzonych rano w domu. U pacjentów otrzymujących telitromycynę zaobserwowano znaczną poprawę liczby wcześniej określonych wyników leczenia wtórnego, w tym poprawę objawów astmy od wartości początkowej do zakończenia leczenia, w proporcji dni wolnych od objawów oraz w czterech ocenach czynności płuc: FEV1, szczytowa wydechowa. przepływ (mierzony przez badaczy), FVC i FEF25-75. Różnica między grupami leczonymi w funkcji płuc ma potencjalne znaczenie kliniczne. Jednak różnica w punktach oceny była niewielka i mniejsza niż różnica między grupami użytymi do obliczenia liczby pacjentów potrzebnych do badania (obserwowany spadek o 0,3 punktu w porównaniu do zmniejszenia stosowanego do obliczenia wielkości próbki 0,5 punktu) . Analiza post hoc dotycząca czasu, w którym pacjenci mieli 50% zmniejszenie objawów, wykazała istotnie szybszą poprawę u pacjentów w grupie telitromycyny niż u pacjentów w grupie placebo (pięć dni vs. osiem dni, p = 0,03). Jeżeli ta różnica zostanie potwierdzona przez dalsze badania, będzie to miało znaczenie kliniczne.
Obserwowane efekty zostały osiągnięte w uzupełnieniu do zwykłej opieki przepisanej w przypadku zaostrzeń astmy (w tym standardowego schematu doustnego podawania prednizonu, jeśli uzna się to za konieczne)
[podobne: badanie fsh cena, rezonans magnetyczny glowy cena, kasia popowska wikipedia ]
[patrz też: przeglądarka skierowan, kurniki jasienica, kasia popowska wikipedia ]

0 myśli nt. „Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy ad 7

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu medycyna estetyczna warszawa[…]