Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy ad 5

Średnia ocena objawów (. SD) na początku badania wynosiła 3,0 . 1,4 dla grupy telitromycyny i 2,8 . 1,3 dla grupy placebo w populacji, która miała zamiar leczyć. W okresie leczenia grupa otrzymująca telitromycynę zmniejszyła się średnio o 1,3 punktu w porównaniu z 1,0 punktu w grupie placebo (średnia różnica, -0,3 punktu, 95% przedział ufności, -0,5 do -0,1; P = 0,004) . Różnica ta była równa 40,4 procentowej redukcji objawów dla grupy telitromycyny i 26,5 procentowej redukcji dla grupy placebo (średnia różnica, -13,9 punktów procentowych, 95 procent przedziału ufności, -23,4 do -4,3, P = 0,005). Te analizy parametryczne zostały potwierdzone testem sumy rang Wilcoxona (P <0,01). Rysunek 3. Rysunek 3. Zmiana szczytowych wartości przepływu wydechowego od wartości początkowej do końca leczenia (panel A) i średnich stężeń podczas leczenia (panel B), zgodnie z wynikami odnotowanymi przez pacjentów rano w populacji, której celem jest leczenie. Na podstawie modelowanych danych nie zaobserwowano znaczących różnic w odsetkach od początku badania do końca leczenia (średnia różnica, 3,6 litra na minutę, 95-procentowy przedział ufności, -32,5 do 25,3, p = 0,81) lub średnio wskaźniki podczas leczenia (średnia różnica, 11,5 litrów na minutę, 95-procentowy przedział ufności, -9,4 do 32,5, P = 0,28).
Nie było istotnej różnicy między grupami pod względem leczenia w odniesieniu do szczytowego natężenia przepływu wydechowego rano, co odnotowali pacjenci w domu. Średnia poprawa w grupie telitromycyny wyniosła 78,3 litrów na minutę, w porównaniu z 66,8 litrów na minutę w grupie placebo (p = 0,28) (ryc. 3).
Wtórne wyniki pomiaru
Średnie obniżenie oceny objawów astmy od wartości wyjściowej do zakończenia leczenia wyniosło 1,7 punktu dla grupy telitromycyny i 1,3 punktu dla grupy placebo (średnia różnica, -0,4 punktu, 95% przedział ufności, -0,7 do -0,2; P = 0,002), co odpowiada zmniejszeniu o 51,1% dla grupy telitromycyny w porównaniu z 28,5% dla grupy placebo (średnia różnica, -22,6 punktu procentowego, 95% przedział ufności, -36,6 do -7,9, P = 0,003) (Figura 2 ).
Pacjenci otrzymujący telitromycynę również osiągali poprawę w zakresie oceny objawów w porównaniu z grupą placebo podczas całego okresu badania, ze średnim spadkiem w stosunku do wartości wyjściowej o 1,6 punktu w grupie telitromycyny i 1,4 punktu w grupie placebo (różnica średnia, -0,2 punkt, 95-procentowy przedział ufności, -0,5 do 0,02; P = 0,066), co odpowiadało 51,1% redukcji w grupie telitromycyny i 38,3% redukcji w grupie placebo (średnia różnica, -12,8 punktu procentowego, 95% zaufania interwał, -24,8 do -0,9, P = 0,04).
W okresie leczenia odsetek dni wolnych od objawów (dni, w których wszystkie wyniki w dzienniku były zerowe podzielone przez liczbę dni, w których pacjent dostarczył punktów) był istotnie większy w grupie telitromycyny niż w grupie placebo (16 procent w stosunku do 8 procent, P = 0,006).
Rycina 4. Ryc. 4. Średnia (. SE) Zmiany wartości FEV1 od wartości wyjściowej w czasie wizyt w grupie 126 pacjentów leczonych telitromycyną i 129 pacjentów otrzymujących placebo
[podobne: fizjoterapia opinie o zawodzie, centralny rejestr lekarzy, kreatynina badanie krwi cena ]
[podobne: składowski twitter, oregasept h97 ulotka, skalnity ]

0 myśli nt. „Wpływ telitromycyny na ostre zaostrzenia astmy ad 5