Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej czesc 4

Podobnie, grupa kontrolna, która została zaszczepiona 14-walentną szczepionką i została dopasowana do przypadku pacjenta zakażonego serotypem obecnym w 23-walentnej szczepionce, ale nie w 14-walentnej szczepionce, została również sklasyfikowana jako nieszczepiona. Analiza statystyczna
Dane analizowano standardowymi technikami statystycznymi, a wszystkie wartości P były dwustronne. Wartości P dla nieporównywalnych porównań grup oceniano za pomocą testu chi-kwadrat dla danych jakościowych i testu t Studenta dla danych ciągłych.23, 24 oszacowania maksymalnej wiarygodności (z przybliżonymi 95-procentowymi przedziałami ufności) dopasowanych ilorazów szans dla związku pomiędzy ciężką infekcją pneumokokową a wcześniejszą immunizacją szczepionką pneumokokową obliczono na podstawie analizy dopasowanych danych.24 Testy chi-kwadrat McNemara wykorzystano do oszacowania wartości P dla ilorazów szans.24 Łączna skuteczność ochronna szczepionki została obliczona jako procent: minus szansa czas relacji 100,8 Aby kontrolować potencjalne zakłócenia, zastosowano warunkową wielokrotną regresję logistyczną w celu oszacowania ilorazu szans dla szczepienia pneumokokowego po dostosowaniu do innych zmiennych.25 Aby oszacować swoistość serotypową szczepionki, dopasowane pary podzielono na te, w których przypadek pacjenta był zakażony serotypem reprezentowanym lub serologicznie związanym z rodzaj reprezentowany w szczepionce 14-walentnej lub 23-walentnej oraz te, w których pacjent był zakażony serotypem nie reprezentowanym w żadnej szczepionce.
Aby ocenić, czy błędy mogą prowadzić do fałszywego stwierdzenia efektu ochronnego szczepionki, przeprowadziliśmy oddzielną analizę skuteczności szczepionki przeciw serotypom nie reprezentowanym w szczepionce. Zakładając, że szczepionka nie byłaby skuteczna przeciwko niereprezentowanym serotypom, przeanalizowaliśmy pary kontrolujące przypadki, w których pacjent był zakażony serotypem nie reprezentowanym w żadnej z tych szczepionek. Zawarliśmy również te pary analiz, w których pacjentka była zakażona serotypem przedstawionym w 23-walentnej szczepionce, ale nie w 14-walentnej szczepionce, jeśli żaden z członków pary nie otrzymał 23-walentnej szczepionki. Ta grupa par była również uwzględniona w specyficznej dla serotypu analizie typów reprezentowanych w szczepionce, ale w tej analizie pacjenci i kontrole w tej grupie, którzy otrzymali 14-walentną szczepionkę, zostały sklasyfikowane jako nieszczepione. W związku z tym te pary chorych i kontrole nie przyczyniły się do oszacowania swoistości serotypowej szczepionki, ale przyczyniły się do oceny czynników ocenianych w analizie wieloczynnikowej.
Oprócz standardowych analiz wymienionych powyżej, przeprowadzono również pośrednią analizę kohortową metodą opracowaną przez Broome a i in. w Centers for Disease Control.5 Ta analiza dostarczyła szacunkowej oceny skuteczności szczepionki metodą analogiczną do metody kontroli przypadku, ale wykorzystała informacje tylko dla pacjentów. Ta metoda ocenia skuteczność szczepionki (wyrażoną jako iloraz szans) przeciwko zakażeniom powodowanym przez serotypy pneumokoków reprezentowanych w szczepionce, porównując wskaźniki poprzednich szczepień u pacjentów z zakażeniami powodowanymi przez reprezentowane serotypy oraz u pacjentów z zakażeniami powodowanymi przez niereprezentowane serotypy
[podobne: centralny rejestr lekarzy, falkon sosnowiec, infoeltech ]

0 myśli nt. „Skuteczność ochronna szczepionki polisacharydowej wielowartościowej pneumokokowej czesc 4

  1. Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ginekologia estetyczna warszawa[…]