Obniżenie poziomu homocysteiny i zdarzenia sercowo-naczyniowe po ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

Grupa otrzymała kwas foliowy i witaminę B12 oraz grupę placebo). Konstrukcja czynnikowa pozwoliła również na porównanie grupy terapii skojarzonej z grupą placebo. Szacunki współczynników ryzyka i 95-procentowe przedziały ufności zostały uzyskane przy użyciu modeli proporcjonalnego hazardu Coxa. Interakcje zidentyfikowano, stosując test wiarygodności dla modeli z terminem interakcji i bez interakcji i porównując wynik. Do porównania skumulowanej częstości pierwotnego punktu końcowego w czterech grupach zastosowano analizę przeżycia Kaplana-Meiera. Różnice między grupami w wyjściowej charakterystyce testowano za pomocą analizy wariancji. Ośrodek badań został włączony jako współzmienna we wszystkich analizach. Podane wartości P są dwustronne i nie są korygowane dla wielokrotnych porównań. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów i stosowanie leków towarzyszących. Od 12 grudnia 1998 r. Do 31 marca 2002 r. 3749 pacjentów zostało włączonych do badania w 35 norweskich szpitalach i przydzielonych do jednej z czterech grup leczenia. Cztery grupy były dobrze zbalansowane pod względem cech wyjściowych, czynników prognostycznych i współistniejących leków (Tabela 1).
Średnia długość obserwacji wynosiła 36 miesięcy (mediana, 40). Pięciu uczestników wycofało świadomą zgodę i nie otrzymało przydzielonego leczenia, a 404 (11 procent) przestało przyjmować badane leki podczas badania. Odsetki, które zaprzestały leczenia, były podobne w czterech badanych grupach. W sumie 94 procent wszystkich pozostałych przy życiu pacjentów uczestniczyło w końcowej wizycie. Wyniki osób, które nie uczestniczyły w ostatecznej wizycie, zostały ocenione poprzez zbadanie odpowiedniej dokumentacji medycznej i bezpośredni kontakt. Żaden pacjent nie stracił czasu na obserwację w analizie śmiertelności, ale w sumie 20 (3 do 8 w każdej grupie) miało niekompletne dane uzupełniające dotyczące zdarzeń niekrytycznych.
Zgodność i skutki uboczne
Ankiety dotyczące zgodności i efektów ubocznych zostały zwrócone przez 99 procent, 94 procent i 93 procent uczestników po jednym, dwóch i trzech latach, odpowiednio. Wskaźniki odpowiedzi były podobne w czterech grupach leczenia. Około 98 procent osób, które zwróciły ankietę, zgłosiło, że przestrzega protokołu badania lub kilka razy opuściło badania. Odsetek ten był podobny w czterech grupach po jednym, dwóch i trzech latach.
Uczestnicy zostali zapytani, czy mieli negatywne skutki związane z badanym lekiem (tak lub nie). Odsetki, które odpowiedziały tak były podobne (18 do 24 procent) w czterech grupach terapeutycznych podczas całego badania. Nie zgłoszono żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych.
Wpływ interwencji na stan witaminy B.
Tabela 2. Tabela 2. Poziomy osoczowe całkowitej zawartości homocysteiny i witamin z grupy B w punkcie wyjściowym, po dwóch miesiącach i na końcu interwencji. W dwóch grupach, które otrzymały kwas foliowy i witaminę B12, średni całkowity poziom homocysteiny został zmniejszony średnio o 27%, z 13,0 .mol na litr (1,8 mg na litr) na początku badania do 9,6 .mol na litr (1,3 mg na litr) na końcu interwencji (tabela 2). Wśród osób, które otrzymywały kwas foliowy, średni całkowity poziom homocysteiny wynosił średnio 4,2 .mol na litr (0,57 mg na litr) mniej niż poziom w grupie, która nie otrzymywała kwasu foliowego po dwóch miesiącach (różnica 31 procent, P <0,001) i 3,8 .mol na litr (0,51 mg na litr) niższe na końcu interwencji (różnica 28 procent, P <0,001) [więcej w: fizjoterapia opinie o zawodzie, przychodnia familia, badanie fsh cena ] [więcej w: składowski twitter, oregasept h97 ulotka, skalnity ]

0 myśli nt. „Obniżenie poziomu homocysteiny i zdarzenia sercowo-naczyniowe po ostrym zawale mięśnia sercowego czesc 4

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: naturalne kosmetyki dla noworodka[…]