Febuksostat a allopurinol w przypadku dny moczanowej

Artykuł Beckera i wsp. (Wydanie z 8 grudnia) zawiera niedokładne i mylące stwierdzenie dotyczące porównania febuksostatu z dawką 80 mg na dobę z allopurinolem w przypadku dny moczanowej. Autorzy stwierdzają, że wskaźniki przerwania leczenia były podobne w grupach febuksostatu 80 mg i allopurynolu, ale były znacznie wyższe w grupie febuksostatu wynoszącej 120 mg niż w pozostałych dwóch grupach (p = 0,003).
Autorzy nie przedstawiają statystycznej analizy porównującej wskaźniki przerwania leczenia w grupie otrzymującej febuksostat w dawce 80 mg z grupą przyjmującą allopurynol. Na podstawie danych, które przedstawili, odnotowano istotnie wyższy wskaźnik przerwania leczenia w grupie otrzymującej febuksostat w dawce 80 mg na dobę (p = 0,04 według dokładnego testu Fishera).
Wynik ten wpływa na wnioski autorów. Wyższa częstość przerwania leczenia w grupie otrzymującej febuksostat w dawce 80 mg na dobę oznacza, że febuksostat nie był tak dobrze tolerowany jak allopurinol. Febuksostat może być postępem w leczeniu dny moczanowej, ale musimy jasno i precyzyjnie interpretować dane z badań na temat jego stosowania.
Mark E. Lustberg, MD, Ph.D.
York Hospital, York, PA 17405
[email protected] org
Odniesienie1. Becker MA, Schumacher HR Jr, Wortmann RL, i in. Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną. N Engl J Med 2005; 353: 2450-2461
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Biorąc pod uwagę obezwładniającą naturę ostrych napadów dny i ich znacznego rozpowszechnienia w Stanach Zjednoczonych 1, priorytetem jest potrzeba wprowadzenia na rynek nowych, bezpieczniejszych i skuteczniejszych agentów. Co więcej, klinicyści regularnie napotykają dylemat, że istniejące formy terapii (w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, kolchicyna i allopurinol) stwarzają ryzyko znaczących efektów toksycznych, 2,3 szczególnie wśród osób o największej potrzebie leczenia, takich jak osoby starsze i z przewlekłą niewydolnością nerek.
Jako takie, przybycie febuksostatu jest bardzo oczekiwane. Jego lepsza skuteczność w porównaniu z allopurinolem w obniżaniu stężeń moczanów w surowicy, nawet do optymalnie niskiego poziomu, jest zwiastunem w czasopiśmie. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ zgłoszona częstość zdarzeń niepożądanych prowadzących do przerwania podawania leku wystąpiła dwa i trzy razy częściej w grupach febuksostatu o niskiej i wysokiej dawce, odpowiednio, jak w grupie allopurinolu. Co więcej, pojawienie się czterech zgonów w grupach febuksostatu, w porównaniu z brakiem w grupie allopurinolu, stanowi kolejny powód do zatrzymania. Przełomową ostatnią lekcją dotyczącą nowych leków przeciw artretyzmowi jest czuwanie nad wprowadzeniem nowych leków w praktyce4. W tym kontekście szczególnie pouczająca może być farmakoepidemiologia czuciowa i po wprowadzeniu do obrotu.
Allan C. Gelber, MD
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21239
[email protected] edu
4 Referencje1. Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC, i in. Szacunki częstości występowania zapalenia stawów i wybranych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w Stanach Zjednoczonych. Arthritis Rheum 1998; 41: 778-799
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2 Kuncl RW, Duncan G, Watson D, Alderson K, mgr Rogawski, Peper M. Miopatia kolczasta i neuropatia. N Engl J Med 1987; 316: 1562-1568
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Piosenkarz JZ, Wallace SL. Zespół nadwrażliwości alopurinolu: niepotrzebna zachorowalność i śmiertelność. Arthritis Rheum 1986; 29: 82-87
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Drazen JM. Inhibitory COX-2 – lekcja nieoczekiwanych problemów. N Engl J Med 2005; 352: 1131-1132
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Nasz artykuł zawiera niedokładność wpływającą na interpretację danych badania. Jak zidentyfikował dr Lustberg, gdy dokładny test Fishera jest używany do porównania częstości przerwania leczenia w grupach febuksostatu 80 mg i allopurinolu, stwierdza się statystycznie istotną różnicę (P = 0,04) między dwiema grupami. Dlatego stwierdzenie dotyczące przedwczesnego przerwania leczenia powinno brzmieć: Częstość przerwania leczenia była znamiennie wyższa zarówno w grupie otrzymującej febuksostat w dawce 80 mg, jak iw grupie febuksostatu wynoszącej 120 mg niż w grupie allopurinolu (odpowiednio p = 0,04 i p = 0,002). Poprawki należy odnotować dla podobnego tekstu, który pojawia się w streszczeniu i podczas dyskusji o zdarzeniach niepożądanych w dziale Wyniki w naszym artykule.
Przeanalizowaliśmy podstawy tych różnic. Wyniki podane w artykule dla porównań grup, które były istotne dla przedwczesnego przerwania leczenia, określono za pomocą testu chi-kwadrat o dopasowanym ciągłości (P = 0,053 dla porównania allopurynolu z 80 mg febuksostatu i P = 0,003 dla porównania grupy allopurinolowej z grupą febuksostatu 120 mg), a nie określane za pomocą dokładnego testu Fishera, zgodnie z zamierzeniami.
Wszystkie inne analizy w artykule zostały ponownie sprawdzone i zidentyfikowano dodatkowy punkt korekty. W Tabeli tego artykułu dane dotyczące zaburzeń czynności nerek oparte są na obliczonym klirensie kreatyniny, a wartość P powinna wynosić 0,26, a nie 0,90. Wartość P wynosząca 0,90 była oparta na zaburzeniach czynności nerek zgodnie z definicją w kryteriach niekwalifikowalności, które zostały opisane w sekcji Metody. Uważamy, że zmiany te nie mają wpływu na ogólny wniosek artykułu, tj. Że febuksostat w dawce 80 mg lub 120 mg na dobę jest skuteczniejszy niż allopurinol w dawce 300 mg na dobę w obniżaniu poziomu moczanu w surowicy u pacjentów z dną.
Dziękujemy dr. Gelberowi za zwrócenie uwagi na dane na rycinie oryginalnego artykułu, wykazujące zwiększone wskaźniki przedwczesnego przerwania leczenia u pacjentów leczonych febuksostatem. Chociaż wysypki i nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby – główne działania niepożądane prowadzące do wycofania – miały nasilenie łagodne do umiarkowanego i odwracalne po odstawieniu febuksostatu, zgadzamy się, że role w zakresie czujności i farmakoepidemiologii po wprowadzeniu do obrotu mają zasadnicze znaczenie dla ustalenia ostatecznego bezpieczeństwa profil febuksostatu i, w rzeczy samej, każdego nowego leku.
Michael A. Becker, MD
University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, IL 60637
[email protected] bsd.uchicago.edu
William A. Palo, MS
Nancy Joseph-Ridge, MD
TAP Pharmaceutical Products, Lake Forest, IL 60045
(2)
[podobne: ovovita, kreatynina badanie krwi cena, piperine forte skład ]
[przypisy: enea poznań polna, ovovita, mmlubartow ]

0 myśli nt. „Febuksostat a allopurinol w przypadku dny moczanowej

  1. Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: prywatny ośrodek leczenia uzależnień[…]

  3. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kraków dentysta[…]