Eksoksaparyna w porównaniu z niefrakcjonowaną heparyną z fibrynolizą w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST czesc 4

Oszacowaliśmy, że randomizacja około 21 000 pacjentów byłaby konieczna do uzyskania celu 2080 zdarzeń. Wszystkie porównania skuteczności analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Analiza pierwotnego punktu końcowego skuteczności obejmowała wszystkie pierwotne punkty końcowe skuteczności, o których wiadomo, że miały miejsce w ciągu 30 dni po randomizacji oraz w bazie danych, która została zablokowana w dniu 27 stycznia 2006. Planowaliśmy prospektywnie podsumować zdarzenia występujące po 30 dniu, które zidentyfikowano wizyta w dniu 30 (zakres od 31 do 38) w 6-miesięcznym raporcie z badań. Test chi-kwadrat wykorzystano do porównania pierwotnego i wtórnego punktu końcowego w dwóch grupach leczenia. Przeprowadzono również test logarytmiczny. Wszystkie analizy bezpieczeństwa przeprowadzono zgodnie z leczeniem faktycznie otrzymanym przez pacjenta.
Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała skuteczność i bezpieczeństwo. Wstępnie określone analizy pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa zostały przeprowadzone po około 25 procentach, 50 procentach i 75 procentach całkowitej docelowej liczby zdarzeń w punkcie końcowym, zgodnie z rodzajem powstrzymywania linii O Brien-Fleming typu Lan-DeMets. Krytyczna dwustronna wartość P dla końcowej analizy punktu końcowego skuteczności pierwotnej, po korekcie dla analiz pośrednich, wynosiła 0,043. Wartość AP mniejsza niż 0,05 była progiem dla nominalnej istotności dla wszystkich innych punktów końcowych.
Proces został zaprojektowany jako wspólny wysiłek pomiędzy członkami komitetu sterującego i sponsorem, Sanofi-Aventis. Dane zostały zebrane przez organizację badań kontraktowych (Quintiles). Surowa baza danych została dostarczona przez sponsora członkom grupy analitycznej TIMI. Wstępnie przeanalizowane i eksploracyjne analizy zostały przeprowadzone niezależnie przez grupę badawczą TIMI (której członkowie napisali niniejszy raport i wzięli na siebie odpowiedzialność za dane), a także sponsora.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W sumie 20 506 pacjentów poddano randomizacji, z których 20 479 zostało włączonych do populacji, która miała zamiar leczyć; zostały dobrze dopasowane pod względem podstawowych cech (Tabela 1). Profil ich cech był podobny do profilu we współczesnych badaniach interwencji dotyczących zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Grupy leczenia były dobrze dopasowane pod względem jednoczesnego leczenia innymi zalecanymi metodami leczenia, takimi jak aspiryna, beta-blokery i inhibitory układu renina-angiotensyna; większość pacjentów otrzymywała wszystkie te zabiegi.
Czynnik fibrynolityczny podawano 99,7% pacjentów, z czego 79,5% otrzymywało czynnik specyficzny dla fibryny, a 20,2% otrzymywało streptokinazę (tabela 1). Mediana czasu od wystąpienia objawów do rozpoczęcia leczenia fibrynolitycznego wynosiła 3,2 godziny.
W sumie 15,8 procent pacjentów otrzymywało niefrakcjonowaną heparynę z otwartymi znakami w ciągu trzech godzin poprzedzających randomizację, a 0,5 procent otrzymywało heparynę drobnocząsteczkową w ciągu siedmiu dni poprzedzających randomizację (Tabela 1). Badany lek był podawany w sposób zaślepiony 99,2% pacjentów, z czego 97,1% otrzymywało go w ciągu 30 minut od rozpoczęcia leczenia fibrynolitycznego.
Jak przewidywano w projekcie protokołu, leczenie enoksaparyną trwało średnio 7 dni (zdefiniowane jako odstępy 24-godzinne po randomizacji) (zakres odstępu międzykwartylnego, 4,5 do 7,5, 90. percentyl, 7,5), a leczenie niefrakcjonowaną heparyną trwało średnio 2,0 dni (odległość międzykwartylowa, 2,0 do 2,2; 90. percentyl, 3,2)
[więcej w: piperine forte skład, masaż przeciwwskazania, składowski twitter ]
[przypisy: składowski twitter, oregasept h97 ulotka, skalnity ]

0 myśli nt. „Eksoksaparyna w porównaniu z niefrakcjonowaną heparyną z fibrynolizą w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST czesc 4

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu szczoteczki do zębów[…]